Baložu ūdenssaimniecības attīstības projekts

Baložu ūdenssaimniecības attīstībās projekta apskats

Projektu datu bāze

Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības attīstība Baložos
Projekta mērķis Vienotās ūdensapgādes sistēmas izveidošana, piegādājamā ūdens kvalitātes paaugstināšana. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tīklu paplašināšana. Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma samazināšana.
Galvenās aktivitātes Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ierīču rekonstrukcija. Jaunās ūdens gūtnes un dzeramā ūdens attīrīšanas ietaišu būvniecība. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve.
Sasniedzamie rezultāti
Notekūdeņu  attīrīšanas ietaises 1gb.,
3 jaunās ūdens ņemšanas vietas, 2-sekciju ūdens rezervuārs. Ūdens atdzelžošanas stacija (1 gab.), 2.pacēluma sūkņu stacija (1 gab.). Ūdensapgādes tīklu izbūve - 7,4km, rekonstrukcija - 1,8km. Kanalizācijas tīklu paplašināšana 5,1km, atjaunošana 5,7km.
Partneri/darbu izpildītāji SIA "Velve", Konsorcija „Koger un Partneri” galvenais partneris SIA „Koger Vide”
Projekta budžets Projekta kopējās izmaksas 6269342,00Ls, līgumi noslēgti uz 2131360,56 Ls
Finansējuma avoti/-s Kohēzijas fonds 5328940.70 Ls; Valsts budžeta dotācija 738871.92Ls; SIA "Baložu komunālā saimniecība" 201529,38Ls bez PVN
Projekta laiks Pēc Civiltiesiskā līguma 12.12.2008.-12.12.2012.
Idejas autors Pašvaldība
Atbildīgā struktūrvienība SIA"Baložu komunālā saimniecība"
Kontakta persona O. Krastiņa
Projekta statuss ieviešanā