Atbalsts apkures sezonā Ķekavas novada iedzīvotājiem

Atbalsts apkures sezonā Ķekavas novada iedzīvotājiem

Saistībā ar straujo energoresursu cenu pieaugumu valstī, lai daļēji kompensētu komunālos  izdevumus  apkures sezonā,  aicinām izmantot novada iedzīvotājiem pieejamo atbalsta veidu – MĀJOKĻA PABALSTS!

Sniedzam informāciju par Sociālajā dienestā iesniedzamajiem dokumentiem atbalsta saņemšanai.

Mājokļa pabalsts

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Kādas mājsaimniecības var pretendēt uz mājokļa pabalstu?

 • Mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
 • Mājsaimniecības uzkrājumi nepārsniedz 272 eiro;
 • Pieder ne vairāk kā viena automašīna (ja ģimenē ir bērni, tad ne vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru);
 • Pieder ne vairāk kā pieci hektāri zemes , kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas;
 • Pēc rēķinu nomaksas paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro katrai nākamajai personai.

Kas jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecībā deklarētām personām vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • Iesniegumu, kuru parakstījušas visas pilngadīgās personas mājsaimniecībā;
 • Mājsaimniecībā deklarēto personu ienākumus apliecinošus dokumentus (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.), aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • Mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgumu);
 • Dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos esošā mēneša izdevumus (komunālo maksājumu rēķins, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.);
 • Citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Kāds ir mājokļa pabalsta apmērs?

Mājokļa pabalsts = GMI( garantētais minimālais ienākuma slieksnis) sliekšņu summa mājsaimniecībai (pirmajai personai 327 eiro + 228 eiro katrai nākamajai) +  faktiskie izdevumi mājoklim, ievērojot Ministru kabineta noteiktos, normatīvus  mājsaimniecības kopējie ienākumi.

1.piemērs /mājsainmiecībā viens cilvēks/

Atsevišķi dzīvojošam pensionāram, kam pensija ir 400 eiro, komunālo maksājumu summa ir 200 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 160 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 160 – 400 = 87 eiro.

2. piemērs /mājsaimniecībā divi pieaugušie un divi bērni/

Ģimenē ir divi pieaugušie un divi bērni, kopējie ienākumi 1300 eiro, komunālie maksājumi 500 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 450 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 327 + 3*228 + 450 – 1300 = 161 eiro

3. piemērs /mājsaimniecībā viena persona/(kad pabalsts nepienākas)

Darbspējīgas personas alga ir 800 eiro, komunālie maksājumi 300 eiro, kas nepārsniedz normatīvos noteikto.

Mājokļa pabalsts būs 327+ 300 – 800 = -173 eiro. Tas nozīmē, ka pēc mājokļa izdevumu samaksas paliek ienākumi, kas lielāki par GMI slieksni, un pabalsts nepienākas.

Neskaidrību un papildus jautājumus noskaidrošanai, lūdzam sazināties ar Sociālā dienesta darbinieku - Ivetu Ķivelīti, kura sniegs Jums atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Tālruņa numurs saziņai: 25631854