Pieejams atbalsts vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ir izsludinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases otro uzsaukumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” (turpmāk – pasākums), atklātai projektu atlasei, kurā paredzēts atbalsts dažādu veidu siltumsūkņu uzstādīšanai mājsaimniecībās.

Pasākuma mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, aizstājot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantotās sadedzināšanas iekārtas, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot siltumapgādes iekārtas un tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu. Pasākuma mērķa grupa ir valstspilsētu un novadu pilsētu iedzīvotāji un mājsaimniecības. Projektu īstenošanai pieejamais finansējums otrajā uzsaukumā ir vismaz 3 529 412 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 3 000 000 euro un privātais finansējums – vismaz 529 412 euro. Atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā. Projektu iesniegumu atlases otrā uzsaukuma projektu iesniegumu pieņemšana par dažādu veidu siltumsūkņu uzstādīšanu mājsaimniecībās notiks no 2023. gada 26. jūlija līdz 2023. gada 25. septembrim (ieskaitot). Pasākuma ietvaros projektus jāīsteno 24 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim. Projektu iesniegumu atlasi un līgumu slēgšanu nodrošinās CFLA.

Informācija CFLA mājaslapā

Pielikumā: Informatīvs materiāls par pieejamo ERAF atbalstu mājsaimniecību siltumapgādes iekārtām un tehnoloģijām.